Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

Sứ mạng 

Đào tạo nguồn nhân lực giáo viên Giáo dục thể chất có trình độ từ đại học trở lên; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về thể dục thể thao và các ngành khoa học có liên quan để phục vụ nhu cầu đào tạo giáo viên chất lượng cao, nhu cầu nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”. 

Tầm nhìn 

Đến năm 2030, Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức trở thành trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, có uy tín trong nước và khu vực về đào tạo giáo viên giáo dục thể chất; là trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục thể chất, thể thao trường học; và là trung tâm bồi dưỡng tài năng trẻ về thể dục thể thao Việt Nam”. 

Giá trị cốt lõi 

“Đoàn kết – Năng động – Mở rộng – Phát triển” 

Triết lý giáo dục 

Trách nhiệm – Sáng tạo”