Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2023

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh ký ban hành Quyết định số 707/QĐ-KĐCLV về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức.

Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 46, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

tải game bài đổi sunwin

Xem chi tiết Quyết định 707/QĐ-KĐCLV ngày 16/10/2023