Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất tại Tải Game Bài Đổi Sunwin . Hồ Chí Minh, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

 1. Về kiến thức
  – Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
  – Kiến thức đại cương có liên quan đến chuyên ngành, nhằm chuẩn bị cho sinh viên có đủ tiềm lực tiếp thu khối kiến thức chuyên ngành;
  – Có kiến thức công nghệ thông tin;
  – Kiến thức cơ bản, nền tảng của lĩnh vực sư phạm và hoạt động TDTT, lý luận và phương pháp giảng dạy, huấn luyện các môn thể thao gắn liền với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;
  – Có kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là môn chuyên sâu: Luật thi đấu, công tác trọng tài; có kiến thức về công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao trong trường học;
  – Có kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành;
  – Có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học để tổ chức và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục thể chất và Thể thao trường học.
 2. Về kỹ năng
  – Thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá nội dung môn Giáo dục thể chất (Thể dục);
  – Có kỹ năng thực hành tất cả các môn thể thao trong chương trình đào tạo;
  – Tổ chức, triển khai và quản lý các hoạt động thể thao trong nhà trường;
  – Triển khai và thực hiện được các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao;
  – Có kỹ năng ứng xử với học sinh và đồng nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục và xử lý tốt các tình huống sư phạm trong quá trình giảng dạy, huấn luyện;
  – Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
  – Có kết quả chứng nhận trình độ tin học đạt mức ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 3. Về thái độ
  – Hiểu và thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế dân chủ ở hệ thống trường phổ thông các cấp học;
  – Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục;
  – Có khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm, hiệu quả, có phương pháp khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập; tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp người giáo viên thể dục thể thao;
  – Có khả năng hướng dẫn, giám sát thực hiện tốt chương trình môn học Giáo dục thể chất ở các bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tiềm lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục; tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài ngành;
  – Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động giáo dục thể chất và thể dục thể thao trong nhà trường.