Sunwin - Tải game bài đổi sunwin | Link Tải sunwin Chính Thức

Ban Giám hiệu

tải game bài đổi sunwin

Chức vụ: Hiệu trưởng.
Năm sinh: 1971.
Quê quán: Tiền Giang.
Học hàm – Học vị: Phó Giáo sư – Tiến sĩ.
Email: [email protected]

PGS.TS. CHÂU VĨNH HUY

Hiệu trưởng

Lĩnh vực công việc phụ trách

Tổ chức bộ máy nhà trường
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học
Quản lý nhân sự
Quản lý và tổ chức đào tạo sinh viên
Quản lý chuyên môn
Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường
Tổ chức công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác giữ gìn an ninh trật tự, tạo dựng môi trường sư phạm thân thiện
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phối hợp làm việc
Tổ chức các hội nghị giảng viên, viên chức

– Điều hành toàn bộ công việc và hoạt động của nhà trường. Quyết định mọi mặt về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

– Phân công nhiệm vụ các Phó Hiệu trưởng. Bổ nhiệm Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Trưởng Bộ môn thuộc Khoa, v.v…

– Thành lập các hội đồng, các tổ chuyên môn, các bộ phận. Xây dựng quy chế hoạt động bộ máy nhà trường.

– Lập kế hoạch hàng năm, ấn định lịch công tác hàng tháng, hàng tuần. Phối hợp điều hòa các hoạt động giáo dục trong trường;

– Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường theo đúng tinh thần nhiệm vụ năm học.

– Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động khác theo quy định của pháp luật, phân cấp của quản lý cán bộ công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng và các giảng viên, viên chức cuối năm học. Đề nghị cấp trên, cấp có thẩm quyền khen thưởng và ký luật giảng viên, viên chức;

– Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ viên chức, cán bộ quản lý;

– Xây dựng quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, người lao động trình Hội đồng trường thông qua;

– Xây dựng đội ngũ viên chức đoàn kết, năng động, mở rộng, bền vững;

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giảng viên, viên chức, người lao động;

– Tổ chức thực hiện Quy chế đan chủ trong hoạt động của nhà trường; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên, viên chức;

– Duyệt nghỉ phép, nghỉ việc riêng cho cán bộ giảng viên, viên chức.

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với sinh viên; Điều hành công tác tuyển sinh;

– Chỉ đạo các hoạt động đào tạo sinh viên; Quyết định khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

– Chỉ đạo việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trình Hội đồng trường phê duyệt;

– Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra sư phạm, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nội bộ nhà trường; Công tác xếp thời khóa biểu nhà trường;

– Chỉ đạo thực hiện kế hoạch huấn luyện các đội tuyển thể thao sinh viên của Trường;

– Chỉ đạo công tác tổ chức thi đua của giảng viên, viên chức; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, viên chức;

– Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy;

– Chỉ đạo việc xây dựng và kiểm tra nội dung trang thông tin điện tử của trường.

– Quản lý chế độ sinh hoạt, hội họp của giảng viên, viên chức và sinh viên;

– Quản lý các loại kinh phí, các loại quỹ theo quy định;

– Xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ; Chỉ đạo lập dự toán và quyết toán chi thu hàng năm;

– Chỉ đạo thực hiện kiểm kê tài sản, thiết bị hàng năm;

– Chỉ đạo hoạt động của Phòng Tổ chức – Hành chính;

– Quản lý việc tổ chức thực hiện các khoản thu, chi; kiểm tra ngăn chặn việc quy định các khoản thu sai quy định của bộ phận, cá nhân trong nhà trường.

– Chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Chỉ đạo hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường;

– Chỉ đạo thực hiện phong trào Xây dựng trường học thân thiện.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác Đảng trong Chi bộ nhà trường;

– Kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh và cấp có thẩm quyền;

– Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, với các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong thành phố. Tạo mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân;

– Chủ động chỉ đạo và phối hợp công tác với Công đoàn, Đoàn Thanh niên;

– Chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng bộ hàng năm. Lãnh đạo Đảng bộ về xây dựng cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

– Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường; trao đổi với Chủ tịch Hội đồng trường và thống nhất cách giải quyết theo quy định của pháp luật nếu phát hiện nghị quyết vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động chung của Nhà trường. Trường hợp không thống nhất được cách giải quyết thì Hiệu trưởng báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo.

– Đầu năm học tổ chức Hội nghị Viên chức và Người lao động để báo cáo tình hình mọi mặt của nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp xây dựng nhà trường;

– Triệu tập và chủ trì họp giao ban để trao đổi và phối hợp trong công tác các phong trào thi đua toàn diện;

– Chủ trì cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo; triển khai kế hoạch, lấy ý kiến đóng góp, trao đổi biện pháp thực hiện kế hoạch, bàn bạc hướng giải quyết các sự việc liên quan chuyên môn;

– Chủ trì các cuộc họp định kỳ Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng lương, v.v… khi có kế hoạch tổ chức thực hiện.

tải game bài đổi sunwin

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng.
Năm sinh: 1970.
Quê quán: Hà Tĩnh.
Học hàm – Học vị: Phó Giáo sư – Tiến sĩ.
Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú.
Email: [email protected]

PGS.TS - NGƯT. NGUYỄN QUANG VINH

Phó Hiệu trưởng

Lĩnh vực công việc phụ trách

– Phụ trách công tác chuyên môn: Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện đúng các quy chế, quy định và các văn bản về hoạt động chuyên môn của các môn; chỉ đạo triển khai bồi dưỡng thường xuyên;
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về chương trình và phân công giảng dạy của giảng viên. Duyệt kế hoạch, hoạt động công tác chuyên môn;
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc thành lập các đội tuyển thể thao sinh viên tham gia các giải thể thao;
– Tham gia giao lưu hoạt động liên kết, hoạt động trao đổi chuyên môn, v.v…;
– Phối hợp điều khiển các buổi thi tập trung theo phân công của Hiệu trưởng; Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác ra đề thi các kỳ thi kết thúc học phần của trường;
– Những việc hoặc công tác đột xuất khác do Hiệu trưởng phân công.